Tom Indkøbskurv

Salgs- og leveringsvilkår

Forsiden Salgs- og leveringsvilkår

Handelsbetingelser hos M Networks

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. En kontrakt afgivet af M Networks sælger er først bindende for M Networks når den er godkendt af M Networks´ ledelse.
 

Priser

Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. M Networks priser fremgår af M Networks til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret tilbud, som tillige indeholder information om leveringsomkostninger, der beregnes af M Networks som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance.
 

Betaling

Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Som hovedregel skal betaling ske netto kontant. Såfremt en sidste rettidige betalingsdag ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering. M Networks er berettiget til at beregne renter og rykkergebyrer af den til enhver tid forfaldne betaling med 2% pr. måned indtil det forfaldne er betalt, såfremt betaling sker efter forfaldsdag. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger. Derefter på gælden.
 
Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på M Networks som ikke er skriftligt anerkendt af M Networks og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art, er køber forpligtet til at betale til M Networks som om levering var sket til aftalt tid.
M Networks kan ved skriftlig meddelelse fravige dette.
 

Ejendomsforbehold

M Networks forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud.
 

Levering

Levering sker ab lager M Networks adresse, eller M Networks underleverandørs adresse. Levering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår at leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen. Leveringsomkostningerne ved levering direkte til kundens adresse udgør kr. 69,- . For ordrer under kr. 300 tillægges et ekspeditionsgebyr på kr. 29,-. 
 
Leveringstiden er fastsat af M Networks efter M Networks bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse eller aftalens indgåelse. M Networks kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer men vil altid bestræbe sig på rettidig levering.
 
M Networks leverer kun i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland).
 

Bestillingsfejl

Varer tages generelt ikke retur. I særlige tilfælde kan returnering af varer /annullering af ordrer ske ved forudgående skriftlig aftale, og gælder kun lagervarer i uåbnet original emballage. Bestillingsvarer samt ordrer på PC og Notebooks kan ikke annulleres og tages ikke retur.
 
M Networks forbeholder sig ret til ved returnering af varer/annullering af ordrer at foretage et returneringsgebyr på 10% af fakturaværdien, dog min. kr. 150,-. Varerne krediteres til gældende dagspriser.
 

Produktinformation

Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for M Networks
 

Produktændringer

M Networks forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf såfremt dette sker uden funktionsmæssig ulempe for køber.
 

Immaterielle rettigheder

Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende indehaveres immaterielle rettigheder og M Networks er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder.
 

Mangler og reklamation

Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks give M Networks skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. M Networks kan frit vælge at afhjælpe manglen eller foretage omlevering.
 
Forandringer eller indgreb i det købte uden M Networks skriftlige samtykke fritager M Networks for enhver forpligtelse. Såfremt M Networks anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko returnere den angiveligt mangelfulde vare til M Networks i original emballage.
 
M Networks forbeholder sig retten til enhver tid kun at modtage den angiveligt defekte del. Såfremt M Networks har påtaget sig at yde service ved en særskilt aftale herom omfatter serviceforpligtelsen alene de solgte produkter.
 
M Networks forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte. Hvis M Networks finder varen OK efter test, må det påregnes, at varen sendes retur med en regning for udført arbejde. Først efter test vil M Networks foretage en evt. ombytning / kreditering.
 
Ombytning: Varen ombyttes med tilsvarende vare og antal, som er modtaget retur.
 
 

Fortrydelsesret

14 dages fortrydelsesret:
 
Ved forbrugerkøb af varer via M Networkswebshop, gives der 14 dages fortrydelsesret.
Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage, tilbagebetaler vi varens pris.
 
For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til Post Danmark eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen.
 
Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varens værdi skønsmæssigt af M Networks ud fra en mulig salgsværdi. I forbindelse med ibrugtagning af varer som f.eks. mobiltelefoner, digitale kameraer, DVD-medier, tonere mv., (hvor der eksempelvis brydes en digital eller en fysisk plombering), vil dette oftest medføre en forringelse af salgsværdien, hvorfor du ud fra en konkret vurdering foretaget af M Networksvil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til værdiforringelsen. 
 
Med hensyn til software skal forseglingen være ubrudt.
 
Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen returneres i Original emballage. Manglende Original emballage medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor du ud fra en vurdering foretaget af <firmanavn>, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende Original emballage m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.
 
Ved montering af PC-systemer sammensat efter kundens ønske, er der ikke længere fortrydelsesret fra og med det tidspunkt, hvor kunden har givet samtykke til at monteringen kan begynde.
 
Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.
 
M Networks returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 12c.
 
Der er to måder hvorpå du kan returnere varen:
 
1. Du kan nægte at modtage varen fra Post Danmark eller anden Fragtmand. I denne sammenhæng beder vi dig om, at gøre opmærksom på, at de straks skal returnere varen til M Networks.
 
2. Du kan modtage varen fra Post Danmark eller anden Fragtmand og efterfølgende inden for de 14 dage, returnere varen til M Networks. I denne sammenhæng beder vi dig vedlægge en kopi af fakturaen for de købte varer, som dokumentation for at den/de returnerede vare/r er købt hos M Networks.
 
Returadresse er følgende:
M Networks A/S
Lyngebækgaards Allé 12
DK-2990 Nivå
 
Mærk pakken Fortrydelsesret og vedlæg kopi af købsfaktura, som dokumentation for, at den/de returnerede varer er købt hos M Networks. Tilbagebetalingen vil ske via bankverførsel eller med check udstedt til personen, som fremgår af købsfakturaen.
 
Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning! M Networks anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til M Networks. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted. Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af M Networks.
 

Ansvarsbegrænsning

Et erstatningskrav overfor M Networks kan ikke overstige faktura beløbet for den solgte genstand. M Networks erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og M Networks hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. M Networks er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå.
 
M Networks er ansvarsfri såfremt følgende forhold forhindrer opfyldelse af købet eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld.
 
Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort M Networks opfyldelse af aftalen.
 
Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.
 

Produktansvar

I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar gælder følgende begrænsninger:
M Networks er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af M Networks leveret vare i det omfang, det kan bevises at skaden skyldes hans fejl eller forsømmelse.
 

Transport af rettigheder og pligter

M Networks er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.
 

Tvister

Enhver tvist mellem M Networks og køber skal afgøres efter dansk ret med Københavns Byret/Østre Landsret som værneting